รายนามผู้อำนวยการ

 พันเอก สมัย  ขำพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก