วันที่ 1-3 ธ.ค. 61 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ มูลนิธิชลลดา และ มูลนิธิบูรณพุทธ จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 1-3 ธ.ค. 61 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ มูลนิธิชลลดา และ มูลนิธิบูรณพุทธ จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยมี ร.ต.หญิง ปริณดา กิตติดนัยรักษ์ พร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ กับโครงการ “ห่มสุขบนแดนดอย” ณ บ้านห้วยกว้าง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองโครงการพัฒนา ตามพระราชดำริ กพด.(โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านสงินณแคว แล้วยังมีกิจกรรมจากทีมแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับการให้ความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยกว้าง เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการดูแลตัวเองยามป่วยไข้ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป