เมื่อ 11 ก.ย. 61 พ.ต.หญิงดวงมณี มูลเกษ และ จ.ส.อ.หญิงธัญญารัตน์ กาวิลัย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ใส่ใจใส่ยา หิ้วถุงผ้า…มาหาหมอ” แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาใช้บริการ

เมื่อ 11 ก.ย. 61 พ.ต.หญิงดวงมณี มูลเกษ และ จ.ส.อ.หญิงธัญญารัตน์ กาวิลัย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ใส่ใจใส่ยา หิ้วถุงผ้า…มาหาหมอ” 
แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาใช้บริการ