จดหมายข่าว บก. เล็งขยายสิทธิเบิกยารักษามะเร็ง คาดเริ่มใช้เดือน ก.พ. 2561

บก. เล็งขยายสิทธิเบิกยารักษามะเร็ง คาดเริ่มใช้เดือน ก.พ. 2561 กรมบัญชีกลางร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปรับปรุงสิทธิการเบิกจ่ายค่ายารักษามะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
เพื่อให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสามารถเข้าถึงยาจำเป็นที่มีการพัฒนาตามวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้มากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง เนื่องจากยากลุ่มดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการรักษาผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยาหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิต กรมบัญชีกลางจึงได้ขยายสิทธิประโยชน์โดยการเพิ่มรายการยาจาก 6 รายการเป็น 9 รายการ พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขการเบิกจ่ายให้กว้างขึ้นจาก 7 กลุ่มโรค เป็น 17 กลุ่มโรค เช่น ยารักษามะเร็งเต้านม (ชื่อ Trastuzumab)
เดิมให้เบิกได้เฉพาะระยะแพร่กระจาย จะขยายให้เบิกได้ทั้งระยะแพร่กระจายและระยะเริ่มต้น หรือ ยารักษามะเร็งปอด (ชื่อ Gefitinib) เดิมให้เบิกได้เฉพาะการรักษาเป็นขนานที่ 3 (third line therapy) จะปรับให้เบิกได้ตั้งแต่การรักษาเป็นขนานแรก (first line therapy) เป็นต้น และในอนาคตจะมีการขยายสิทธิให้ครอบคลุมยาที่จำเป็นเพิ่มเติมต่อไปเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาเพื่อการรักษาได้มากขึ้น