นวดแผนไทย และสปา Thai massage and spa

เพื่อบำบัดและฟื้นฟูร่างกาย เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ ตามสิทธิ์เบิกได้ สิทธิประกันสุขภาพผู้รับบริการสามารถมารับบริการ ที่ห้องนวดแผนไทย & สปาได้ทันที ระยะเวลาการรับบริการ  วันจันทร์ – วันเสาร์
                                          

เช้า บ่าย
รอบ1 08.00-09.30  รอบ1 13.00-14.30
รอบ2 09.30-11.00 รอบ2 14.30-16.00
รอบ3 11.00-12.30 รอบ3 16.30-18.00
  รอบ4 18.00-19.30

 

ติดต่อสอบถาม หรือต้องการรับบริการ โทร 055-428111 ต่อ 129
หรือ 064-0065999