โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ผ่านการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

“ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่น และความพยายามในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

HA pass master

S__3260783

S__3268665